Minecraft Server Liste 2021
Minecraft Server Liste

Bester Server

237/1000

Poke Galaxia Network

FlameCord 1.7.x-1.16.x Mexico 67 0 Minecraft Server Liste 2021

Minecraft Servers

BattleAsya

FlameCord 1.7.x-1.16.x Philippines 9 0 Minecraft Server Liste 2021
Waterfall 1.16.4, 1.16.5 Germany 4 0 Minecraft Server Liste 2021
3/200

ApeironMC

BungeeCord 1.8.x-1.16.x United States 3 0 Minecraft Server Liste 2021
240/241

OPSucht.net

Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17.x Germany 2 0 Minecraft Server Liste 2021
3106/8000

Blockdrop

FlameCord 1.8.x-1.17.x United States 1 0 Minecraft Server Liste 2021
0/20

Bavaria Craft

Paper 1.16.5 Germany 0 0 Minecraft Server Liste 2021
Paper 1.16.5 Germany 0 0 Minecraft Server Liste 2021
830/2000

AkarCraft

XCord 1.7.x, 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17 Spain 0 0 Minecraft Server Liste 2021
88/1000

Altitude Community

§6Galaxy§f 1.16.5 United States 0 0 Minecraft Server Liste 2021
180/1000

Arefy Network

Spain 0 0 Minecraft Server Liste 2021
74/500

Aspiria MC

Waterfall 404 United States 0 0 Minecraft Server Liste 2021
28/29

AzertuMC

Velocity 1.7.2-1.17 United States 0 0 Minecraft Server Liste 2021
6403/10000

BlocksMC

FlameCord 1.8.x-1.17 United States 0 0 Minecraft Server Liste 2021
121/600

BreakdownCraft

Waterfall 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x, 1.12.x, 1.13.x, 1.14.x, 1.15.x, 1.16.x, 1.17 United States 0 0 Minecraft Server Liste 2021
0/0

MC-Eden 1.15.2

Afghanistan 0 0 Minecraft Server Liste 2021